НАУЧНИ ГРУПИ НА КАТЕДРА ФКМ
Научна група по Магнетизъм

Участници:
1. доц. д-р Милена Георгиева
2. доц. д-р Величка Машева
3. гл. ас. д-р Димитър Цанков
4. гл. ас. д-р Гошо Гоев
Описание на дейността:
Нашата научна група се занимава с изследването и характеризирането на различни магнитни материали с приложения в микроелектрониката и спинтрониката. В научната лабораторията по магнетизъм има условия за:

• Измерване на магнитен хистерезис на феро- и феримагнитни материали и определяне на основните им харектеристики като намагнитеност на насищане, остатъчна намагнитеност и коерцитивна сила, чрез използване на Вибрационен Магнитометър.
• Измерване на магнитна възприемчивост и температура на Кюри на различни парамагнитни материали, чрез Високотемпературна Фарадеева Магнитна Везна.
• Определяне вида на магнитна анизотропия и основните й характеристики по метода на въртящия момент, чрез Магнитен Анизометър.
• Също така има и апаратура за измерване на магнитосъпротивление по четириконтактен метод.
За контакти:
кабинет Б237
телефон: 02/8161-703,
e-mail: mgeorgieva(at)phys.uni-sofia.bg
Научна група "Наноструктури и фотоволтаика"
http://www.phys.uni-sofia.bg/~vtd/research-NSPV.htm

Ръководител:
доц. д-р Веселин Дончев
Описание на дейността:
Провеждат изследвания с фундаментален и приложен характер на електронните и оптичните свойства на полупроводникови наноструктури и материали за фотоволтаиката. Основни направления на изследване са:
1. Повърхностна фотоволтаична спектроскопия на III-V полупроводникови наноструктури за оптоелектронни приложения – квантови ями, свръхрешетки и квантови жички за лазерни структури, квантови точки за инфра-червени детектори и оптични памети и др. Методът дава информация за спектъра на оптично поглъщане (който в случая на наноструктури е труден за измерване по конвенциналния начин), както и за транспорта на фотогенерираните токоносители.
2. Измерване на дифузионната дължина на неосновните токови носители в материали за слънчеви елементи - кристален Si, мултикристален Si и др. За целта се използва специален режим на измерване на повърхностното фотонапрежение и обработка на резултатите.
3. Пресмятане спектри на отражение и пропускане на многослойни структури с отчитане неравности на интерфейсите.
4. Компютърно моделиране на диелектричните свойства на нанокомпозити от Si/SiOx.
За контакти:
Кабинет Б303
телефон: 02/8161-701, ... 819,
e-mail: vtd(at)phys.uni-sofia.bg
webpage: http://www.phys.uni-sofia.bg/~vtd/research-NSPV.htm
Научна група "Електроакустични взаимодействия"
http://www.phys.uni-sofia.bg/~zoggy/eacousticsУчастници:
1. доц. д-р Николай Танковски
2. ас. докторант Николай Зографов
3. гл. ас. д-р Андреана Андреева
Описание на дейността:
Основните научни направления в лаборатория "Практическа Химия" и научна група „Електроакустични взаимодействия” са:
1. Експериментално изследване на механични трептения на капки и мехурчета възбудени с променливо електрично поле.
Разработват се иновативни експериментални техники базирани на оптическа регистрация и анализ на резонансни спектри с цел изследване на динамичните свойствата на интерфейса течност-газ. Изследват се процесите на изпарение, влиянието на налягането на газови пари, адсорбцията на молекули, йони и частици върху на интерфейса течност-газ, под влияние на електрично поле, механични трептения и температурни изменения .
2. Електроакустични изследвания на електролити.
Изучава се динамиката на образуване на двоен електричен слой на границата разтвор-диелектрик под действие на външно електрично поле с цел получаване информация за структурата и свойствата на разтворителя и на заредените частици (йони, макромолекули, биополимери и др), разтворени или диспергирани в разтворителя. При теоретичния подход се използва компютърна симулация на динамиката на преходните потоци и възникващите електростатични сили, като се решават числено уравненията на транспорт и Поасоновото уравнение.
За контакти:
Лаборатория А110
телефон: 02/8161-832,
e-mail: zoggy(at)phys.uni-sofia.bg
webpage:http://www.phys.uni-sofia.bg/~zoggy/eacoustics