Физика на кондензираната материя

Катедрата по "Физика на Кондензираната Материя" е наследник на най-старата катедра по "Експериментална физика" във Физическия факултет на Софийския университет. В нея се провежда обучение на студентите от Физическия факултет по основния курс по Обща физика – oт I до IV част. Средно годишно се обучават около 200 студенти редовно и задочно обучение от всички специалности на Физическия факултет. Провеждат се лекции, семинарни и лабораторни упражнения по курсовете:
Механика
Молекулна физика
Електричество и магнетизъм
Оптика
Основи на физиката I част
Същевременно преподаватели от катедрата водят редица специализирани курсове за студенти от Физическия и други факултети.
В преподаването на учебния материал все повече навлизат съвременни методи, които целят да засилят интереса на студентите към съответната дисциплина и доведат до по-висока успеваемост. Такива са, например, електронни (слайдове, линкове) и видео материали в подкрепа на изучаваното явление, задаване на индивидуални и/или групови проекти, тематични дискусии в часовете, решаване на казуси, предоставяне на допълнителни материали за самоподготовка, засилване ролята на текущия контрол/успеваемост в крайната оценка и др.
Научната дейсност на катедрата включва изследвания на широк спектър от материали от твърдотелната и меката кондензирана материя с различни експериментални методи, сред които няколко вида спектроскопии, магнитни методи, фотоволтаични методи и теоретично моделиране.
В организационно отношение се оптимизира дейността, засилват се прозрачността и синхронът между групите в катедрата. Полагат се усилия за все по-пълното интегриране на младите колеги, назначени в последните години.
Катедрата остава отворена за взаимодействие с другите катедри от Физическия факултет по учебни въпроси, както и за участие в общи научни проекти.