УЧЕБНИ ПРАКТИКУМИ НА КАТЕДРА ФКМ

БАКАЛАВРИ
Катедрата провежда обучение на студентите от Физическия факултет по основния курс по Обща физика – oт I до IV част. Средно годишно около 200 студенти редовно и задочно обучение от всички специалности на Физическия факултет се обучават в следните лабораторни практимуми:
Механика
В лабораторния практикум по Механика студентите добиват основни експериментални навици и умения при провеждане на измервания и се научат да определят основни величини чрез преки или косвени измервания. Те се запознават със законите на механиката и експерименталните методи за проверката им, разбират по-дълбоко основни физични закономерности и явления, и се научат да обработват получените експериментални резултати.
Лабораторният практикум по Механика има дългогодишната традиция в катедрата по физика на кондензираната материя. Придобитите знания и умения допълват подготовката на студентите по учебната дисциплина “Механика”.
Формата на контрол е текуща оценка.
Молекулна физика
По време на занятията в лабораторния практикум по Молекулна физика студентите продължават изграждането на експериментални навици и умения, свързани със специфичните изисквания на този раздел от физиката, запознават се с основни закони на Молекулната физика, изучават основни явления и усвояват експериментални методи за определяне на основни величини в Молекулната физика.
Лабораторният практикум по Молекулна физика има дългогодишната традиция в катедрата по физика на кондензираната материя. Придобитите знания и умения допълват подготовката на студентите по учебната дисциплина “ Молекулна физика“.
Формата на контрол е текуща оценка.
Електричество и магнетизъм
По време на занятията в лабораторния практикум по електричество и магнетизъм студентите си създават и задълбочават експериментални навици и умения за съставяне и работа с електрични вериги и постановки. Те придобиват опит за извършване на систематични електрични измервания и анализ на резултатите. Заедно с това студентите си изграждат трайни навици за спазването на правилата, свързани с техниката за безопасност при работа с електричен ток. Същевременно, подготвяйки се за упражненията и при тяхното изпълнение, студентите придобиват знания за важни физични явления и закони от електричеството и магнетизма и интересни свойства на кондензираните среди.
Лабораторният практикум по електричество и магнетизъм има дългогодишната традиция в катедрата по физика на кондензираната материя. Придобитите знания и умения допълват подготовката на студентите по учебната дисциплина “Електричество и магнетизъм”
Формата на контрол е текуща оценка.
Оптика
В лабораторния практикум по оптика се демонстрират и изследват опитно основните оптични явления: интерференция, дифракция, дисперсия, топлинно излъчване. Проверяват се основните закономерности, валидни за различните раздели в оптиката: вълнова оптика, квантова оптика, геометрична оптика. Измерват се различни оптични константи, техните спектрални зависимости и се определят някои дисперсионни характеристики Студентите се запознават и с измерването на основните фотометрични величини, характеризиращи оптичното излъчване по действието му върху приемниците на излъчването и методите за измерване и количественото характеризиране на цвета и цветните разлики.
Лабораторният практикум по Оптика има дългогодишната традиция в катедрата по физика на кондензираната материя. Придобитите знания и умения допълват подготовката на студентите по учебната дисциплина “ Оптика”.
Формата на контрол е текуща оценка.
МАГИСТРИ
Избираеми курсове от други магистърски програми на преподаватели от ФКМ и ФП провеждани в специализирани лаборатории на катедрата.

Практическа химия
Курсът е предназначен за студенти от Физически факултет и е съобразен с техните потребности в тази област. По време на семинарни и практически упражнения се провеждат събеседвания, които имат за цел изясняването на конкретни въпроси, касаещи бъдещата работа на младите специалисти и необходимостта от придобиване на практически знания и умения за работа в научноизследователски лаборатории.
Семинарните упражнения имат за цел да задълбочат знанията на студентите, получени в бакалавърската степен на обучение, върху основни приложни области на химията и физикохимията, като методи за очистване на веществата, химичен синтез, качествен, количествен и фазов анализ.
Лабораторните практически упражнения дават възможност на студентите да приложат на практика тези знания, да овладеят правилата и техниката на химичния експеримент и придобият навици и умения за самостоятелна лабораторна и научноизследователска работа в различни области на приложение.
Преподавател: ас. Николай Зографов
e-mail: zoggy(at)phys.uni-sofia.bg
Операционни системи и приложения с отворен код в комуникациите
Практикумът има за цел да формира базисни познания за приложението и администрирането на операционни системи базирани на Linux ядро. Формират се практически умения и рутина при работата с компютърен хардуер и Unix-Like операционни системи. В курса се изучават и сравняват различни Linux дистрибуции. Паралелно се разглежда и популярната операционна система за мобилни устройства Google Android. Изучават се различни софтуерни приложения с отворен код. Особено внимание се отделя на сървърните приложения. Практическите занятия се провеждат с Linux базирани хардуерни и/или виртуални машини.
Преподавател: ас. Николай Зографов
e-mail: zoggy(at)phys.uni-sofia.bg