Теми за дипломни работи

Предложения за дипломни работи в катедра
Физика на Кондензираната Материя
2015 - 2016 г.

1. Раманова спектроскопия на нови материали.
Проф.дфн. М. Абрашев, mvabr@phys.uni-sofia.bg ,
стая: Б322, тел: 8161816

2. Пресмятания на динамиката на решетката на оксиди.
гл. ас. д-р Н. Тодоров, neno@phys.uni-sofia.bg ,
стая: Б228

3. Фотоволтаична спектроскопия на наноструктурни и обемни материали за информационните технологии.
Доц. д-р Веселин Дончев, vtd@phys.uni-sofia.bg ,
стая: Б303, тел: 8161701

4. Магнитосъпротивление в обемни образци и тънкослойни структури, същност и приложения.
Доц.д-р Милена Георгиева, mgeorgieva@phys.uni-sofia.bg
стая Б237, тел. (02) 8161 703

5. Магнитни свойства на малки частици Fe3O4(магнетит) кристализирали в аморфна матрица.
Доц.д-р Милена Георгиева, mgeorgieva@phys.uni-sofia.bg
стая Б237, тел. (02) 8161 703

6. Фрактали и тяхното приложение.
Доц. д-р Марина Бурова, burova@phys.uni-sofia.bg
стая А208, тел: 810;GSM:0895487414

7. Електромагнитни парадокси в неинерциалната отправна система на въртящия се наблюдател.
Доц. д-р Виктор Атанасов, vatanaso@phys.uni-sofia.bg
стая Б315, тел: 8161-847

8. Експериментално изследване на вградени устройства за отдалечен достъп и контрол на електронни системи.
ас. Николай Зографов, zoggy@phys.uni-sofia.bg
стая А218, тел 8161-832

9. Изследване на интерфейса електролит-въздух с помощта на резонансни модове на течна капка.
ас. Николай Зографов, zoggy@phys.uni-sofia.bg
стая А218, тел 8161-832

Октомври 2015г.