ИСТОРИЯ

АКТУАЛНО

    През 2017 г. се навършиха 45 години от преименуването на една от най-старите катедри на Софийския университет - "Експериментална физика" на катедра "Физика на твърдото тяло".
    По този повод, катедри "Физика на твърдото тяло и микроелектроника" и "Физика на кондензираната материя“, организираха честване на годишнината, което включваше тържествена сесия във Физическия факултет на Софийския университет на 5-ти октомври 2017 г. и изнесени мероприятия в научната станция „Гюлечица“ през следващите три дена.
Информация за събитието и снимки може да намерите >>> тук >>>

    Катедрата по "Физика на Кондензираната Материя" е наследник на най-старата катедра по "Експериментална физика" във Физическия факултет на Софийския университет. В сегашния си вид катедрата се оформя след няколко преобразования и смени на името както следва.
    Катедрата по "Експериментална физика" е основана от проф. Бахметьев през 1890г. – две години след учредяването на първото българско Висше училище, носещо сега името Софийският университет "Св. Климент Охридски" и една година след откриването на Физико-математическото отделение в него. Той е и неин ръководител до 1907 г. От 1907 г. до 1937 г. катедра "Експериментална физика" се ръководи от проф. Александър Христов, а от 1937 г. до 1962 г. от проф. Георги Наджаков. През този период тя се преименува в катедра по "Опитна физика", а впоследствие в катедра по "Физика на твърдото тяло", когато неин ръководител е проф. Милко Борисов от 1963 г. до 1980 г.
    От 1980 г. до 1988 г. катедрата по "Физика на твърдото тяло" се ръководи от проф. Андрей Апостолов. През 1988 г. след деление се образуват катедрите по „Физика на твърдото тяло и Микроелектроника“ (с ръководител проф. Андрей Апостолов) и по „Физика на кондензираната материя“ (с ръководител проф. Николай Мартинов). Проф. Мартинов ръководи катедрата до 2000г. Следващи ръководители са доц. Михаил Михов (2000-2007г.), доц. Атанаска Андреева (2007-2011г.) и проф. Мирослав Абрашев (2011-2013г.) и доц. Веселин Дончев (от 2013г.).
    През 2011 г. към катедрата по Физика на кондензираната материя (ФКМ) се присъединява катедрата по "Физика на полупроводниците" (ФП). В периода 2011-2014г. катедрата носи името "Физика на Кондензираната Материя с присъединена катедра Физика на Полупроводниците", след което катедра ФП е закрита като личният състав и материалните й активи преминават към катедра ФКМ.
Кратки биографични бележки за изтъкнати ръководители на катедрата по ФКМ може да намерите от линковете по-долу:
    През годините катедрата по Физика на кондензираната материя традиционно провежда обучение на студентите от Физическия факултет по основните курсове по Обща физика, Механика, Молекулна физика, Електричество и магнетизъм, и Оптика. С течение на годините преподаватели от катедрата подготвят учебни помагала за студентите на български език по всички четени курсове за трите основни форми на обучение – лекции, семинарни упражнения и практически занятия. В определен период (2003-2010г.) преподаватели от катедрата водят курс по Физика на кондензираната материя. Същевременно се водят и специализирани курсове на студенти от Физическия и други факултети.
    Катедрата развива широка научно-изследователската дейност за изучване на актуални материали и интересни явления в кондензирани среди с модерни експериментални и теоретични методи. Изследванията по магнетизъм включват окиси на преходните метали, ферити, съединения и сплави на редкоземните елементи, финни частици и др. Развиват се и се прилагат редица спектроскопски методики за изучаване на кондензирани среди. Чрез Раманова спектроскопия се изучават високотемпературни свръхпроводници, манганити, перовскити, както и биологични и медицински обекти. Фотолуминесценция, фотопроводимост и фотоволтаична спектроскопия се прилагат за изследване на обемни материали за опто-електрониката и фотоволтаиката, нискоразмерни структури за светлинни излъчватели и детектори, позиционно-чувствителни детектори, както и детектори за йонизиращи лъчения. Провеждат се изследвания на електронната зонна структура и елементарни възбуждения (фонони, поляритони) на полупроводникови материали и нано-структури. Чрез елипсометрия се изследват силициеви интерфейси и повърхности с покрития, предимно нехомогенностите в дълбочина. Теоретичните изследвания включват нелинейни вълнови взаимодействия и нестабилности на неравновесни плазмени и други кондензирани среди, работи по спектроскопия на кондензирани среди включително оптична активност и теория на екситоните, а също и по кристалография, теория на групите, фазови преходи, и електронна структура и интерфейсни състояния в полупроводници.
    Катедрата по Физика на полупроводниците
(ФП) е създадена през 1965 г. и отговаря за обучението на студентите от едноименната специалност. Неин основател и пръв ръководител е професор Мария Молдованова. Следващи ръководители са доц. Петър Гладков (1988-1993г.), проф. Ангел Попов (1993-2003г.), доц. Станислав Лилов (2003-2007г.) и доц. Екатерина Грънчарова (2007-2011г.). Катедрата провежда обучение по редица специализирани курсове като Физика на полупроводниците и диелектриците, Технология на полупроводниковите материали и прибори, Физика на полупроводниковите прибори, Полупроводникова оптоелектроника, и Полупроводникови излъчватели и приемници на светлина. Тя предлага и три магистърски програми: "Нанооптоелектроника и Информационни Технологии" "Интегрална и Дискретна Оптоелектроника" и "Нанотехнологии за Квантоворазмерни Структури за Оптоелектрониката". Обучението на студентите от бакалавърската и магистърска степен се извършва с участието на тясно интегрираната с катедрата в учебно и научно отношение Лаборатория по физика и техника на полупроводниците (ЛФТП), с ръководител доц. Нели Желева като част от Учебния център по високи технологии.
    Научно-изследователската дейност на катедрата по ФП, съвместно с ЛФТП, обхваща най-модерни теоретични и експериментални изследвания в областта на полупроводниковата физика и оптоелектроника (дискретна и интегрална). Акцентира се върху полупроводникови излъчватели (светодиоди и лазери) и приемници на светлина, полупроводникови микровълнови прибори, както и на системите в които те се използват. Провеждат се изследвания, свързани с разработването на съвременни технологии, както за израстване на кристали и слоеве, в това число и нано-размерни, така и за създаване на тяхна основа на нови модерни полупроводникови оптоелектронни прибори и системи с различни приложения. Разработени са и се използват съвременни методи за изследване и характеризиране на полупроводникови материали и оптоелектронни прибори.
    В приложение 1 е даден списък с учебни помагала за студенти, подготвени от преподаватели на катедрата.

Проф. Порфирий Иванович Бахметьев ( от 1895 г. до 1907 г.) -катедра "Експериментална физика"
Академик Георги Стефанов Наджаков ( от 1937 г. до 1962 г.) - катедра "Опитна физика"
Академик Милко Иванов Борисов ( от 1963 г. до 1980 г.) - катедра "Физика на твърдото тяло"
Професор дфн Николай Константинов Мартинов
(от 1988г. до 2000г. – катедра "Физика на кондензираната материя")
Приложение 1. Учебни помагала за студенти, подготвени от преподаватели на катедрата.