Професор Порфирий Иванович Бахметьев
[1860 - 1913]

Порфирий Иванович Бахметьев е роден на 26.02.1860г. в Русия, с. Лопуховка, Саратовска губерния. Завършва висше образование по физика и химия в Цюрихския университет, Швейцария през 1884 г. През 1885 г. Бахметьев открива в Цюрих "Институт за подготовка за постъпване в реални училища", където са се обучавали и млади българи. Бахметьев пристига в България и от 01.10.1890 г. е назначен за извънреден, а от 01.10.1894 г. и като редовен преподавател по физика във Висшето училище в гр. София. На 01.02.1895 г. е избран за редовен професор и ръководител на катедра "Експериментална физика" до 05.01.1907 г. - единствената катедра по физика.
Проф. П.И.Бахметьев работи върху фундаментални и приложни научни проблеми от областта на физиката и биофизиката. Защитава докторска дисертация на тема "Съвременното състояние на въпроса за електрическите земни токове" в Цюрихския университет през 1907 г. и става негов почетен доктор.
Изобретил е телефотограф, съдържащ елементи на съвременния телевизор. И макар че устройството не е било построено поради липса на средства, на Бахметиев принадлежи идеята за разлагане на изображението на елементи, които "летели" последователно по кабела към приемника, където се сглобявали отново до получаване на изображението. Една година след откриването на рентгеновите лъчи (през 1896 г.) Бахметьев конструира рентгенов апарат и прави рентгенова снимка. Основните му научни изследвания са в областта на магнетизма, земното магнитно поле, но прави и първи експерименти в областта на анабиозата на висши организми. Бил е член на: Физико-химическото общество в гр. Петербург, Дружеството на любителите на естествознанието, антропологията и етнографията в гр. Москва, Физическото дружество в гр. Цюрих, Ентомологичното дружество в гр. Цюрих, Германското ентомологично дружество и др.
Кратки биографични бележки за изтъкнати ръководители на катедрата може да намерите от линковете по-долу:

Проф. Порфирий Иванович Бахметьев ( от 1895 г. до 1907 г.) -катедра "Експериментална физика"
Академик Георги Стефанов Наджаков ( от 1937 г. до 1962 г.) - катедра "Опитна физика"
Академик Милко Иванов Борисов ( от 1963 г. до 1980 г.) - катедра "Физика на твърдото тяло"
Професор дфн Николай Константинов Мартинов
(от 1988г. до 2000г. – катедра "Физика на кондензираната материя")