Професор Милко Иванов Борисов
[1921 - 1998]

Милко Борисов е роден на 18.02.1921 г. в гр. София. Завършва гимназия в гр. София и висше образование по физика във Физико- математическия факултет на Софийския университет през 1943 г. Специализира в гр.Берлин (1954 - 1955) и във Физическия институт при Академията на науките в Съветския съюз в гр. Москва (1956 - 1957).
Последователно е избиран за: научен сътрудник (1948-1957), старши научен сътрудник (1957-1959), заместник-директор на Физическия институт при БАН (1959-1961), директор на Института по физика на твърдото тяло при БАН (1973-1991) и директор на Единния център по физика при БАН (1972-1988).
Той е бил също и: асистент по физика в катедрата по Опитна физика във Физическия факултет на Софийския университет (1945-1948), доцент (1957-!959), професор (1963) и ръководител на Катедра Опитна физика, впоследствие преименувана на Катедра по Физика на твърдото тяло (1963-1980), декан на Физическия факултет (1961-1964г. и 1966-1968), заместник ректор на Софийския Университет (1964-1966г. и 1968-1972г.) член-кореспондент (1967), академик (1984), член на Европейското физическо дружество (1970).
Научно-изследователската дейност на академик Милко Борисов е богата и разнообразна. Свързана е с утвърждаване на твърдотелната проблематика у нас: изучаване на широкозонните полупроводници от групата на А2В6 (кадмиев сулфид и кадмиев селенид), акустоелектроника и акустооптика, температурни вълни в кристали и взаимодействието им с електрони, изследване на високотемпературна свръхпроводимост с дипол-диполни взаимодействия на малки полярони.
Чрез неговите усилия в България се слага начало на работа по физика на газова плазма; по физика на трептения и вълни в твърдотелна плазма; по изследвания на повърхинни и обемни акустични вълни; създава се нов сектор по "Акустоелектроника и акустооптика" в Института по физика на твърдо тяло при БАН.
Професор Милко Борисов чете лекции по основния курс по физика, слага начало на нова специализация по физика на твърдото тяло и чете спецкурсове по "Увод във физиката на твърдото тяло", "Физични основи на акустоелектрониката и акустооптиката", "История на преподаването по физика в България", за които написва учебници и книги.
Академик Милко Борисов проявява неотслабващ интерес към история на преподаване на физиката в България и създава свои ревностни последователи до последните си дни.
Кратки биографични бележки за изтъкнати ръководители на катедрата може да намерите от линковете по-долу:

Проф. Порфирий Иванович Бахметьев ( от 1895 г. до 1907 г.) -катедра "Експериментална физика"
Академик Георги Стефанов Наджаков ( от 1937 г. до 1962 г.) - катедра "Опитна физика"
Академик Милко Иванов Борисов ( от 1963 г. до 1980 г.) - катедра "Физика на твърдото тяло"
Професор дфн Николай Константинов Мартинов
(от 1988г. до 2000г. – катедра "Физика на кондензираната материя")